top of page

השלכת פסולת ברשות הרבים- מתי היא עבירה על החוק?

השלכת פסולת במקומות ציבוריים, למשל ברחוב או תוך כדי נסיעה ברכב, וכן השלכת פסולת בניין בשטחים

פתוחים או בטבע, מהוות עבירות פליליות בהתאם לחוק שמירת הניקיון ויכולות לגרור עונשים חמורים.

השלכת בדל סיגריה מחלון רכב נוסע, זריקת פסולת מדירה בשיפוצים או מאתר בנייה לרחוב, סילוק פסולת לטבע או לשטחים פתוחים, הדבקת מסטיק על המדרכה וכל פעולה אחרת הגורמת ללכלוך של הסביבה הציבורית: כולן עבירות פליליות בהתאם לחוק שמירת הניקיון.

החוק אשר מטרתו העיקרית היא למנוע פגיעה בסביבה באמצעות פסולת ולכלוך, לרבות הפצת עשן וריחות עזים, כמו גם להסדיר את הפעילות האסורה והמותרת של אתרים לסילוק פסולת, אוסר על השלכת אשפה, חבילה, גרוטאת רכב, חפצים וכדומה במקומות ציבוריים.

החוק אף אוסר על ציורים או חריטות על נכסים, הדבקת שלטים או מודעות או השארת רכב לתקופה הארוכה מחודשיים בכל מקום שנמצא ברשות הרבים.

מה נחשב לפסולת ומהי "רשות הרבים" לפי החוק?

מי שמפר את הוראות חוק הניקיון מבצע עבירה פלילית לכל דבר ועניין, וצפוי לעונשים בהתאם לחומרת מעשיו כגון קנס כספי ואף מאסר בפועל. סכום הקנס יכול להגיע לאלפי שקלים, וקביעת חומרת המעשים תתבצע בהתאם לזהות מבצע העבירה, לשאלה האם מדובר באדם פרטי או בתאגיד, בפוטנציאל הנזק ובמקום ביצוע המעשים.

כאשר מדובר בתאגיד מוטלת האחריות הפלילית לא רק על מבצע העבירה עצמו אלא גם על מי שהורה לו להשליך את הפסולת או הזמין את שירותיו. כאשר מדובר בלכלוך שהושלך מכלי רכב, החוק מטיל אחריות על בעל הרכב, ואף קובע כי יש להשגיח על ילד מתחת גיל 13 ולוודא שאינו משליך פסולת במקום ציבורי.

על אכיפת חוק הניקיון וביצועו מופקדים מפקחים ונאמני ניקיון, כמו גם משטרת ישראל, אשר מדווחים לדווח למשרד להגנת הסביבה על השלכת פסולת ברשות הציבור שהיו עדים לה. לנאמני הניקיון יש סמכויות רבות, והם רשאים לבצע מעצר וחקירה של חשודים.

מהי הענישה בגין הטלת פסולת ברשות הציבור?

מי שמלכלך מקומות ציבוריים או משליך זבל ברשות הרבים חשוף לעונשים כבדים כמי שביצע עבירה פלילית. כלומר, מי שיוגש נגדו כתב אישום בגין השלכת פסולת יואשם על ידי המדינה, ואם יורשע עלול לשלם על מעשיו באמצעות קנסות כספיים ואף מאסר בפועל.

העונשים יינתנו בהתאם לחומרת המעשים. לדוגמה, מי שהשליך חומרים מסוכנים או בנסיבות חמורות אשר עלולות לגרום לנזק חמור לסביבה או לציבור, עלול לשלם כפל קנס ולהישלח למאסר בפועל לתקופה של שנתיים.

כמו כן, בית המשפט יכול לשלול את רישיונו של בעל רכב אשר הורשע בהשלכת פסולת מרכב לתקופה מרבית של 12 חודשים, ונוסף על

כך מוסמך לפסול את רישיון הרכב אשר ממנו הושלך הלכלוך לפרק זמן של עד חצי שנה, ללא קשר לשאלה האם בעל הרכב הורשע

בביצוע העבירה.

על פי סדר הדין הפלילי, אכיפת החוק תתבצע לפי ברירת קנס. משמעות הדבר היא שאדם או חברה אשר קיבלו דוח בגין השלכת פסולת, יכולים לבקש להישפט או לשלם את הדוח.

 

כמו כן, הרשות המקומית או המשרד להגנה על הסביבה מוסמכים להוציא צו לניקוי הפסולת והחזרת מצב הניקיון לקדמותו. מי שלא יקיים את הוראות הצו צפוי לשלם כפל הוצאות. מי שמרגיש כי נגרם לו נזק בעקבות השלכת פסולת על ידי אדם אחר או עלול היה להיגרם לו נזק, יכול להגיש כנגד מבצע העבירה קובלנה פלילית.

bottom of page